ประกาศรายชื่อผู้มีสิทเข้ารับการเลือกสรร และกำหนดวัน เวลา สถานที่ เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ สังกัดเทศบาลตำบลโพนเมือง

UploadImage